OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (www.pdmauto.sk)

 1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Toto oznámenie je poskytované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť dotknutej osobe informácie o prevádzkovateľovi, o účele spracúvania osobných údajov, právnom základe, o subjektoch, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté ako aj o právach dotknutej osoby.

Identifikácia prevádzkovateľa:

PDM Autosúčiastky s.r.o., Veľká okružná 1, 010 01 Žilina, IČO: 46 744 134, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 56963/L, tel.: +421 908 877 877, e-mail: shop@pdmauto.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).    

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nie je ustanovená

 1. Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:  

 1. spracúvanie osobných údajov na účely komunikácie s potencionálnymi zákazníkmi prevádzkovateľa pri predaji produktov;

 1. spracovanie osobných údajov dotknutej osoby na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodania tovaru, uskutočnenia platby a plnenia ďalších zmluvných povinností súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo zodpovednosti za vady;

 1. spracovanie osobných údajov dotknutej osoby na účely identifikácie prijímateľa služby / tovaru (v prípade, že produkt je zakúpený pre tretiu osobu ) a dodanie tovaru/služby tretej osobe; 

 

 1. spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej a daňovej evidencie;

 1. spracovanie osobných údajov na účely evidencie a vybavenia uplatnených  práv zo zodpovednosti za vady;

 1. spracúvanie osobných údajov na účely uplatňovania, vymáhania a ochrany právnych nárokov;

 1. spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy registratúry, a to najmä správa prijatých a odosielaných poštových zásielok a správa zásielok doručených a odoslaných do a z elektronickej schránky;  

 

 1. spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a vybavovania uplatnených práv dotknutých osôb podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 1. spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (marketingové a reklamné činnosti prevádzkovateľa) vo vzťahu k zákazníkom prevádzkovateľa;

 1. spracúvanie kontaktných údajov a osobných údajov obchodných, zmluvných a iných partnerov prevádzkovateľa vrátane osôb zastupujúcich týchto partnerov (zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu);

 

 1. spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia siete a sieťových zariadení;

 

 1. spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania sťažností a podnetov zákazníkov prevádzkovateľa;  

 

 1. spracúvanie osobných údajov na účely zisťovania spokojnosti zákazníka;  

 

 1. spracúvanie osobných údajov na účely registrácie zákazníka v e-shope prevádzkovateľa;

poučenie: v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže odvolať súhlas zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľa;

 1. spracúvanie osobných údajov na účely komunikácie prostredníctvom live chatu;

 

 1. spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newslettrov;  

poučenie: v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže odvolať súhlas zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľa;

 1. spracúvanie osobných údajov na účely vytvorenia a prevádzky firemného profilu na sociálnej sieti Facebook;  

 

 1. informácie v súvislosti so súbormi cookies:

súbory cookies je možné charakterizovať ako malé súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Využívané súbory cookies nespôsobujú na koncovom zariadení žiadnu škodu;  

súbory cookies sú v podmienkach prevádzkovateľa využívané s cieľom prispôsobiť webovú stránku záujmom a potrebám návštevníkov webovej stránky a zlepšovať štruktúru a obsah webovej stránky. Súbory cookies tiež používame s cieľom zlepšiť fungovanie webových stránok, merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača je možné jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nie je možné zaručiť, že si všetky oblasti našich web stránky zachovajú určenú funkciu.

väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Jednotlivé návody nájde na adrese:

 1. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 3. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 4. Opera: help.opera.com
 5. Safari: support.apple.com 

 1. Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ vo všeobecnosti nerealizuje automatické rozhodovanie vrátane profilovania s výnimkou prípadov, keď je to vyslovene uvedené pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.  

Práva dotknutých osôb:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba tieto práva (niektoré práva dotknutých osôb sú viazané na prislúchajúce právne základy, preto je potrebné, aby dotknutá osoba vzala do úvahy právny základ, ktorý je definovaný pre každý účel spracúvania osobných údajov uvedený v bode 2 tohto dokumentu):

 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR): 

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 1. Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné:  

 1. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.  

 1. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.

 1. Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu.  V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu je možné   uskutočniť nasledovným spôsobom:

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 908 877 877, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Verzia:

Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 25.5.2018

Spôsob informovania dotknutých osôb:

Máte otázku?

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne nášho sortimentu, prípadne ste nenašli súčiastku, ktorú ste hľadali, zavolajte nám: +421 908 877 877

Bezplatná doprava

Pre všetky objednávky v cene nad 70€ v rámci Slovenska zasielame zdarma. Pri nákupe nad 50€ od nás dostanete darček zadarmo.

Nič nenájdené.

Pokúste sa výrobok popísať presnejšie, môžete použiť:
Názov (napr. "Olejový filter")
Výrobca (napr. "BOSCH")
Príslušné vozidlo (napr."Škoda Octavia")
TecDoc kód
EAN